دریای عشق

 

بجوشید بجوشید که ما بحر شعاریم

به جز عشق به جز عشق دگر کار نداریم

 

در این خاک در این خاکدر این مزرعه ی پاک

به جز مهر به جز عشق دگر تخم نکاریم

 

چه مستیم! چه مستیم! از آ ن شاه که هستیم

بیایید بیایید که تا دست برآریم

 

چه دانیم چه دانیم که ما دوش چه خوردی

که امروز همه روز خمیریم و خماریم

 

مپرسید مپرسید ز احوال حقیقت

که ما باده پرستیم نه پیمانه شماریم

 

شما مست نگشتید وز آن باده نخوردید

چه دانید چه دانید که مادر چه شکاریم؟

 

نیفتیم بر این خاک ستان ما نه حصیریم

برآییم براین چرخ که ما مرد    حصاریم

                                                                                                          

/ 1 نظر / 13 بازدید
ابر و باد

تا مست نشی نمیدونی مستی چیه.....زیبا بود.