بهار

هیچ حرکتی به پای بهار نمی رسد

زبان بهارزبان تازه وتناور زندگی هاست

دور ترین رویای شما چیست!؟

زمزمه لحظه های بهار  موسیقی دل انگیز

رویایی ترین زندگی است

بهار تازه ترین تجربه زمینی زندگی است

این راز دنباله دار سرسبز سر به مهر را

بدون درک تحول وتغییروتازگی

نمیتوان فهم کرد

بهار یک اصل تصادفی نیست

اصولی دارد که اگر به آن عمل بشود

بهاری شدن

کمترین برگ وبار و بهره وری آن است

بر بال های بهار  همه جا تماشایی است

توسعه ی بهار توسعه ی شماست

بهار شمایید

وبهره وری بهار بهره وری انسان......

 خورشید هارا خبر کنید

پرنده با بال هایش وانسان با همت وباور

بلند خویش پرواز می کند!

در جغرافیای بهار

همه ی ساکنان سرسبزی وسازندگی سرزندگی

آبادی شور انگیز  زندگی را بنا  می نهند

صفا می آ ورند وفا می کارند

و _بال در بال بیداری و برانگیختگی وباروری

وبهره وری بار آوری_

ورسیدن ورسیدن ورسیدن

می دارند.....

صدای پای بهار

خواب وخیال خزان را برمی آشوبد

و بوی بهار و برکت وبیداری

عالم را بر می دارد!...

این راز های سربه فلک کشده 

رازهای بیداری اند

این جان های لبالب_دل در بهار اگر می داشتند _ چیزی کم

نداشتند

فتوای بهار  بیداری وشکوفایی است....

 

 

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
ه.ن

دستان غزل با دل من ساز نیامد غمگین و غریبم که همراز نیامد عمری به تمنای وصال تو نشستم افسوس که ان مطرب دمساز نیامد چشمان مرا می جانسوز رها کرد اشک امد و ان یار سرافراز نیامد دستم گرهی از گره دل نکند باز شور امد و ان مرغ خوش اواز نیامد زخمی به جگر مانده ام از بازی تقدیر راز ی به دل و صاحب ان راز نیامد گفتا که خزان وعده ی دیدار من وتو عید امد و ان دلبر طناز نیامد "شاعر :همسایه" [گل]

محمد امین

می تونم راجع به اختراعتون با هاتون صحبت کنم خوشحال میشم 09179319902 اگه امکان داره تماس بگیرید