# متن_ادبی

ز ن د گ ی

زندگی از سه جزء تشکیل شده است :                                           آنچه بوده ، آنچه هست و آنچه خواهد بود                                                             بیائید تا از گذشته ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 24 بازدید

جاودانگی

یک بار  دستم را از مه پر کر دم                                                                         سپس دستم را باز کردم بیا و ببین مه به کرمی بدل ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 13 بازدید